Algemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen
  1.1 Hieros Gamos wordt georganiseerd door Hilde Nienhaus en wordt gehouden op: Groepskampeerterrein De Banken Dasselaarweg 3896 LT Zeewolde M 06 1888 4910 (Hilde Nienhaus) E hilde@hierosgamos.nl. Triodos Bank 212.273.698, tnv Awareness Events.
  1.2 Hieros Gamos heeft ten doel een community te vormen waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt om wie hij of zij is. Om van elkaar te leren, te oefenen in waarachtig, liefdevol en authentiek zijn.
  1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met het Hieros Gamos Festival worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
  1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
  1.5 Onder deelnemer verstaan wij de mensen die een toegangskaart kopen voor het Hieros Gamos Festival.
  1.6 Onder medewerker verstaan wij de mensen die op het Hieros Gamos Festival aanwezig zijn als workshopgever, muzikant, vrijwilliger of Hieros Gamos Hart.
 2. Inschrijving
  2.1 Inschrijving voor deelname aan het Hieros Gamos Festival is alleen mogelijk door middel van inschrijven via de ticketshop www.hierosgamosfestival.nl, tenzij anders overeengekomen. 2.2 De inschrijving wordt bevestigd met het ontvangen van een mail met QR codes van Eventix. 
  2.3 Met inschrijving voor het Hieros Gamos Festival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
  2.4 Inschrijving geschiedt voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk.
 3. Annuleringsvoorwaarden
  3.1 Deelnemers: Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om het toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat in dat geval de organisatie van het Hieros Gamos Festival weten wie er in zijn/haar plaats komt.
  3.2 Medewerkers:
  Bij annulering 30 dagen voor aanvang van het festival wordt het volledige bedrag minus €25 administratiekosten teruggestort.
  Bij annulering binnen 30 dagen tot 10 dagen voor het festival is 50% van het entreebedrag verschuldigd. De eventuele extra’s (eetpakket, elektriciteit) worden 100% terugbetaald. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd, inclusief bestelde extra‘s. Het staat de medewerker vrij om in dat geval haar entreebewijs door te geven aan iemand anders om als deelnemer aanwezig te zijn. De medewerker laat in dat geval de organisatie weten wie er in zijn/haar plaats komt.
  3.3 Als het festival door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent de Hieros Gamos organisatie geen restitutie van inschrijfgelden.
 4. Aansprakelijkheid
  4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Hieros Gamos Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerkers, vrijwilligers, deelnemers of toeleverende partijen.
  4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
  4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor door haar veroorzaakte beschadiging aan tenten en apparatuur.
 5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties
  5.1 Publicaties van Hieros Gamos zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van het Hieros Gamos Festival. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.
 6. Privacy
  6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Hieros Gamos Festival.
  6.2 Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Na afloop van het festival wordt aan alle deelnemers een link met de foto’s gestuurd en kan er bezwaar gemaakt worden tegen foto’s waar de deelnemer zelf op staat. Deze worden dan verwijderd. Nadat de reactietijd op de mail met link verstreken is, beschouwen wij de foto’s als vrij bruikbaar voor publicaties.
 7. Veiligheid
  7.1 Bij alle activiteiten tijdens het Hieros Gamos Festival staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
  7.2 De organisatie van het Hieros Gamos Festival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
  7.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de de organisatie en/of haar vrijwilligers.
  7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.
  7.5 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.
  7.6 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.
  7.7 De organisatie schenkt geen alcohol en verwacht dat de deelnemers geen of alleen met mate alcohol gebruiken.
 8. Versie, Publicatie en Aanpassingen
  8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen. Dit is versie: 2021-1.0.
  8.2 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het Hieros Gamos Festival
  8.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Hieros Gamos Festival en andere publicaties zoals het internet binden het Hieros Gamos Festival niet. Het Hieros Gamos Festival behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.
Scroll naar boven